Deutsch English

Aktivní řádně vedené externí účetnictví...
...s přesností při řízení úkolů.

Externí účetnictví je součástí podnikového účetnictví. Zobrazuje finanční situaci podniku navenek. Jeho adresáty jsou poskytovatelé kapitálu, věřitelé, finanční úřad, odběratelé a dodavatelé, stát i zainteresovaná veřejnost.

Přímo u Vás provedeme optimalizaci a organizaci:

  • řádného vedení účtů odběratelů a dodavatelů
  • efektivního sledování upomínek
  • bezchybného odsouhlasení věcných účtů
  • přípravy platebního styku (národního i mezinárodního)
  • vypovídající evidence majetku
  • mzdového účetnictví
  • pojištění nutného pro chod podniku
  • řádné archivace podnikových dokumentů
  • sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty
  • měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek

Projednejte s námi vhodnou optimalizaci!